[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... หน้าสุดท้าย >> [29]

เสาวรสขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เสาวรส เหม็นบู่
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำขาว
จังหวัด สุโขทัย


นายวิโรจน์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวิโรจน์ เพิ่มพรม
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
จังหวัด สุโขทัย


นพดลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นพดล ไก่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย


มินตราทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มินตรา อิทรทัต
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย


นายสมยศขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสมยศ เจริญสุข
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย


นายชุติพงศ์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายชุติพงศ์ สุวรรณบุตร
องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะคร้อ
จังหวัด สุโขทัย


นางลำพรรณ์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางลำพรรณ์ สุวรรณบุตร
องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะคร้อ
จังหวัด สุโขทัย


นายวันเพ็ญขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวันเพ็ญ สุวรรณบุตร
องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะคร้อ
จังหวัด สุโขทัย


นางสาวนุชนาถ คล้ายขำขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวนุชนาถ คล้ายขำ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
องค์การบริหารส่วนตำบล ปากพระ
จังหวัด สุโขทัย


นางสาวสุชานรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุชานรี เหมือนมี
องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรกลาง
จังหวัด สุโขทัย


อารีย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อารีย์ ช่างสนิท
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำขุม
จังหวัด สุโขทัย


จันทราขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จันทรา นาเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย


ทินกรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ทินกร ฟักเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย


อานนท์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อานนท์ จีนด้วง
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย


กชกรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กชกร จันทร์สุข
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำขุม
จังหวัด สุโขทัย


ราตรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ราตรี ทักขิณะ
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย


สุรัตน์ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สุรัตน์ คงคิรี
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย


จำเนียนขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จำเนียน ไก่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย


บุญส่งขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
บุญส่ง ควรจำ
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย


รัตนาภรณ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
รัตนาภรณ์ ชมประเสริฐ์
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย


นิสาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นิสา นุพิศรี
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย


วันดีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วันดี ภวันตุ
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย


ยุพาพรขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ยุพาพร เก้ารัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย


นายวันดี ขำพันธ์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวันดี ขำพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำขุม
จังหวัด สุโขทัย


พรรษาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พรรษา นาคสุข
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย


สมยศขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สมยศ เจริญสุข
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน
จังหวัด สุโขทัย

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
747
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรกลาง
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร